když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Aktuální informace k nástupu dětí do školy

Aktuální informace k nástupu dětí do školy 1.9.2020
Přehledný leták ke stažení zde (formát PDF, cca 280 kB)

(1)
školní rok zahajuje škola 1.9.2020 v plném rozsahu bez omezení
(2)
žáci pro vstup do školy nepotřebují potvrzení o bezinfekčnosti
(3)
žáci vstupují do budovy školy hromadně – nejsou stanovena žádná pravidla pro organizaci vstupu do budovy školy
(4)
ihned po vstupu do školy je každý žák povinen použít dezinfekci na ruce
(5)
počet žáků ve třídě není omezen
(6)
momentálně není povinností nosit ve vnitřních prostorách školy ochranu dýchacích cest – roušku (může dojít ke změně v případě zhoršení epidemiologické situace)
(7)
je nutné, aby žáci dodržovali základní hygienická pravidla (pravidelně si myli ruce, používali jednorázové kapesníky, používali dezinfekci na ruce…)
(8)
žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou být do školy vpuštěni
(9)
vstup pro zákonných zástupců do budovy školy bude omezen, prosíme rodiče a zákonné zástupce, aby komunikovali s pedagogy a vedením školy telefonicky případně prostřednictvím elektronické pošty
(10)
v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
(11)
škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby
(12)
prosíme rodiče a zákonné zástupce, aby dítě vykazující příznaky infekčního onemocnění do školy neposílali
(13)
v případě, že se u dítěte objeví příznaky infekčního onemocnění, škola postupuje dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR
(13a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
(13b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka - tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
(13c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce, žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy
(14)
dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický dětský lékař
(15)
škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy
(16)
prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání
(17)
žáci mají povinnost se distančně vzdělávat
(18)
školní stravování a provoz školní družiny bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek
(19)
úplata za stravné/školné ve školní družině: Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, postupuje se jako v případě žákovi omluvené absence. Pokud se škola z důvodu karantény uzavře, stanoví ředitel školy ve školní družině školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.