když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Informace k osobním údajům (GDPR)

Správce osobních údajů
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, p.o.
sídlo: Centrum 290/14, 734 01 Karviná – Mizerov
email: skola@ustudny.cz
datová schránka: 9aruuq9
tel: 596 311 873
IČO: 48004511

Kontakt na pověřence
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M.
e-mail: poverenec@karvina.cz
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Informace o právech dle Nařízení
Každý subjekt údajů má právo:
1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)
2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení)
3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení)
4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení)
5. na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)
6. na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)
7. podat proti správci stížnost u dozorového  orgánu (čl. 77 Nařízení)
8. na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 Nařízení)
9. nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

více o Vašich právech zde (odkaz)

Právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

1. pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. přijímání žáků k základnímu vzdělání),
2. pro splnění smlouvy mezi správcem a subjekty těchto osobních údajů (např. nájemní smlouva, darovací smlouva),
3. pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, jako ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů městem).
4. případně jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
5. ve výjimečných případech můžou být osobní údaje správcem zpracovány ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

V rámci zajišťování svých činností provádí ZŠ a MŠ U studny, Karviná, p.o., která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

- Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
- Zajištění předškolního a základního vzdělávání
- Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
- Vzdělávání programu Erasmus+
- Poskytování poradenských služeb ve školách
- Zajištění školního stravování
- Evidence čtenářů školní knihovny
- Výběrová řízení na zaměstnance
- Pracovněprávní a mzdová agenda
- Evidence uchazečů o zaměstnání
- Evidence úrazů
- Ochrana majetku a osob
- Prezentace správce osob
- Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
- Vydávání školních průkazů
- Projekty, žádosti o dotace
- Vedení účetnictví správce
- Smlouvy, objednávky služeb

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem. Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění výše uvedených práv dle uvedených kontaktních údajů. Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce osobních údajů v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Nařízení ke stažení zde (odkaz)


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim




Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.