když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku

Dle aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Testování žáků

- proběhne ve třech termínech - 1.9.2021 (prvňáčci 2.9.2021), 6.9.2021 a 9.9.2021
- žáci budou testováni neinvazívními antigenními testy samoodběrem, jak tomu bylo v jarních měsících předešlého školního roku
- testování se neúčastní žáci, kteří absolvovali očkování v plném rozsahu a od druhé dávky uplynula doba delší než 14 dnů nebo v uplynulých 6 měsících prodělali nemoc covid-19 (obojí je nutné doložit potvrzením)
-žáci, kteří se odmítnou testovat, nemají zakázanou účast na prezenční výuce, musí však po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška), v hodinách TV ve vnitřních prostorách nesmí cvičit a v hodinách HV nesmí zpívat

Další opatření

- žáci pro vstup do školy nepotřebují potvrzení o bezinfekčnosti
- žáci jsou povinni dodržovat pravidla osobní hygieny – mýt si ruce tekutým mýdlem, používat dezinfekci na ruce, používat jednorázové papírové ručníky
- vstup pro zákonných zástupců do budovy školy bude omezen, prosíme rodiče a zákonné zástupce, aby komunikovali s pedagogy a vedením školy telefonicky případně prostřednictvím elektronické pošty
-žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy
-žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou být do školy vpuštěni – prosíme rodiče a zákonné zástupce, aby dítě vykazující příznaky infekčního onemocnění do školy neposílali
- v případě, že se u dítěte objeví příznaky infekčního onemocnění, škola postupuje dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR:

a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
b) 
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce, žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

- dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický dětský lékař

Leták ke stažení zde (formát PDF).


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2021 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.