když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Informace pro rodiče ze školní družiny

Školní družina při ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, příspěvková organizace.
Do školní družiny je dítě přijato na základě zápisu a odevzdáním řádně vyplněné písemné přihlášky.

Rodiče dětí přispívají:
1) na zájmové vzdělávání ve ŠD každý měsíc částkou 150,- Kč. Tento příspěvek se hradí bezhotovostní formou (inkaso, šekem) dopředu na následující měsíc /tj. v srpnu 150,- Kč za září, v září 150,- Kč na říjen atd./; proto je potřeba zřídit inkaso vztahující se k účtu ZŠ U Studny č. 2108547293/2700 s dostatečným limitem a více vstupy (obědy + poplatek za ŠD)
2) a nákup tekutého mýdla jednorázově 15,- Kč v září
3) na pitný režim 10,- Kč měsíčně, jednorázově 100,- Kč v září (10 x 10,- Kč)

V případě osvobození od úplaty je nutno písemně zažádat ředitele školy,vypsat „Žádost o prominutí školného za školní družinu“ a každý měsíc doložit potvrzením Úřadu práce ČR o poskytnutí dávek pomoci v hmotné nouzi. Pokud dítě dopředu omluvíte z docházky po celý kalendářní měsíc, je na základě vypsání dočasné odhlášky také osvobozeno od placení.

Provoz školní družiny ve dnech školního vyučování je zajištěn:
- v ranních hodinách od 6:00 do 8:00 hod. (děti jsou do školy odváděny)
- odpoledne od 11.40 do 16.00 hod.

Po vyučování jsou děti odváděny do školní družiny vychovatelkou, nebo stanoveným dozorem. Domů odcházejí na základě údajů z přihlášky, nebo písemné omluvenky rodičů (má-li být dítě uvolněno mimo termín uvedený na zápisním lístku); na omlouvání telefonicky nebude brán zřetel. Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhají v době mezi 13:15 – 15:00 hod.. Doba odchodů dětí ze školní družiny je tedy stanovena od 15.00 do 16.00 hod. v případě potřeby od 12.45 do 13.15 hod. Na každou nepřítomnost dítěte ve školní družině je nutno vychovatelku upozornit, nejlépe písemně.

Režim dne školní družiny:
ranní výprava
od 6:00 hod. (individuální odpočinkové činnosti, přechod do budovy školy)

odpolední družina
11:40 – 12:40 (přechod ze školy, hygiena, oběd)
12:40 – 13:15 (odpočinkové činnosti)
13:15 – 15:00 (zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti)
15:00 – 16:00 (didaktické hry, individuální a skupinové činnosti, odchody žáků, spojování oddělení)

Potřeby dítěte ve ŠD:
- balení papírových kapesníků,
- pro odpolední činnost doporučujeme převlečení

Všechny věci má mít dítě označené. Další informace Vám podají a jakýkoliv dotaz zodpoví pí vychovatelky.Telefonní číslo do školní družiny: +420 702 167 148.

Přihláška do školní družiny ke stažení (formát PDF, cca 150 kB)


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.