když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
PROJEKTY
V letošním školním roce se celkem 8 tříd 1.stupně a 4 třídy 2.stupně zapojily do 13.ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení.

Číst dále ...
eTwinningové projekty jdou do poslední fáze. V letošním školním roce se na naší škole realizovaly 4 mezinárodní projekty ...

Číst dále ...
Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy připravuje MŠMT poskytnutí finančních prostředků na digitální technologie pro školy ...

Číst dále ...
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie COVID-19 ...

Číst dále ...
Učení funguje nejlépe, když máte dobrou náladu. Myšlenkou našeho projektu je experimentovat s vtipným materiálem v hodinách němčiny jako druhého cizího jazyka a zároveň kreativně uplatnit to, co se již žáci naučili ...

Číst dále ...
V letošním školním roce se žáci devíti tříd prvního stupně zapojili do projektu "Záložka do knihy spojuje školy". V hodinách českého jazyka si četli různé příběhy, básničky, pohádky, hádanky a na jejich téma pak vyráběli záložky, které poputují na Základní školu Jaroslava Simana ve Valaské na Slovensku společně s texty, aby si je i naši slovenští kamarádi mohli přečíst ...

Číst dále ...
Naše škola se zapojila do projektu ABAKU do škol. Tím získala 3 roky licenci Abaku Education, která umožňuje využití jak ve škole, tak všem pedagogům i žákům na jejich vlastních zařízeních. Metoda Abaku je ve svém pojetí jedinečným cvičením aritmetiky, které nelze nahradit žádnou podobnou hrou či metodou ...

Číst dále ...
Projekt zaměřený na zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšit uplatnitelnost na trhu práce. Vytvoření lepších podmínek pro kvalitní přípravu žáků ZŠ pro jejich uplatnění v technických oborech v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů v Karviné a Prievidzi po technicky vzdělané pracovní síle ...

Číst dále ...
Naše škola je partnerem v projektu "Emise", jehož hlavním cílem je zlepšit celkový stav ovzduší, protože nejen v období inverzní oblačnosti, kdy jsou běžně překračovány limity polétavých částic prachu, je v ulicích nedýchatelno. Svého cíle chceme dosáhnout vzděláváním občanů v této problematice a upozorňováním na důsledky spalování toxických látek na zdraví nás všech. Chápeme ovšem i snahu občanů „ušetřit na všem, na čem se dá“, a proto realizujeme naše přednášky o škodlivosti spalování nedovolených látek především na vyšších stupních základních škol, protože žáci této věkové skupiny mají jedinečnou možnost říci příbuzným, co se dozvěděli, a takto předat naši myšlenku dál ...

Číst dále ...
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství se bude společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, který bude navazovat mimo jiné i na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK projektu Společná řešení pro lepší učení.

Číst dále ...
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu pod názvem „UČITELÉ ONLINE“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce ...

Číst dále ...
Záměrem projektu je rozvoj spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou, samosprávou, relevantními organizacemi a odborníky za účelem řízení a tvorby vzdělávací politiky a strategií rozvoje v obci s rozšířenou působností (dále ORP) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce, vyhledávání žáků ohrožených školním neúspěchem či předčasným odchodem ze vzdělávání, a také podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na ZŠ ...

Číst dále ...
Naše základní škola realizuje na základě výzvy č. 56 projekt "Naše základní škola" ...

Číst dále ...
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí. Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol zapsaných ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků–cizinců z třetích zemí ...

Číst dále ...
Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Systém současné výuky cizích jazyků na karvinských ZŠ je nutné inovovat a žáky samotné více motivovat, neboť se projevují neaktivním přístupem ve výuce cizích jazyků, žáci nechápou důležitost pro své budoucí uplatnění a výuku považují za nudnou a samoúčelnou ...

Číst dále ...
​Projekt je zaměřen na žáky 1. stupně naší základní školy a měl by pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům se sociálně-kulturním znevýhodněním. Hlavní oblastí podpory je rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. K dosažení cíle budou v I. fázi projektu vznikat inovativní vzdělávací materiály (pracovní listy) a učební pomůcky. Ve II. fázi projektu budou tyto materiály aplikovány na skupiny vytypovaných a diagnostikovaných žáků v rámci volnočasových vzdělávacích aktivit, které budou probíhat mimo dobu vyučování a v nově vybudované neformální třídě (jaro 2013). Součástí projektu je i možnost pořádání exkurzí a výletů, které podpoří poznatky dětí, zejména v oblasti přírodovědné gramotnosti.

Číst dále ...
Ve spolupráci s EU je naše škola zapojena do projektu Mléko do školy, a to ve spolupráci se společností Laktea, o. p. s. Praha. Každý žák má nárok na 1 dotovaný výrobek na vyučovací den. Žákům nesmí být a nebude prodáno více dotovaných výrobků v jednom vyučovacím dni. K zakoupení jsou výrobky ve školním bufetu za dotovanou cenu.

Číst dále ...
​Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škola, tj. žáci prvních až pátých ročníků ...

Číst dále ...

345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.